Geschiedenis van onze schoolOp initiatief van een 20-tal ouders werd in 1929 de vereniging 'School met den Bijbel te Hulshorst' opgericht. Een school waarin de opvoeding en het onderwijs in overeenstemming diende te zijn met Gods Woord.
Men kreeg als locatie de toenmalige openbare school aan de Harderwijkerweg toegewezen.

                                                     


Door de verdergaande stijging van het aantal leerlingen en daar uitbreiding van de toenmalige school op problemen stuitte, werd in 1954 een verzoek tot nieuwbouw ingediend met als resultaat de voormalige school aan de Zandhuisweg, die in 1959 in gebruik werd genomen.

                                                                                                 


Om tegemoet te komen aan de behoefte van kleuteronderwijs was inmiddels de vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Christelijke Kleuterschool te Hulshorst opgericht, met als resultaat de voormalige Kleuterschool “Prinses Marijke” aan de Doornenkamp. Door de onderlinge betrokkenheid van beide scholen werd in 1979 de afzonderlijke vereniging van de Kleuterschool opgeheven en de instandhouding overgedragen aan de vereniging van de Lagere School. Hierdoor werd de tenaamstelling van de vereniging gewijzigd in “Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Hulshorst”. Met de komst van de Wet op het Basisonderwijs hebben in 1985 beide scholen opgehouden afzonderlijk te bestaan. Hiervoor in de plaats kwam nu een Prot. Chr. School voor Basisonderwijs, genaamd “Prinses Beatrix”, met als dependance de voormalige kleuterschool “Pr. Marijke” aan de Doornenkamp. Hierin bleven de groepen 1 en 2 gehuisvest.

Daar deze wet voorschrijft het onderwijs zo mogelijk onder een dak te doen plaatsvinden en mede gezien de slechte onderhoudstoestand van beide gebouwen werd in 1988 een verzoek tot verbouw c.q. nieuwbouw ingediend. Daar beide scholen deel uitmaakten van het “komplan Hulshorst”, dat voorziet in de bouw van woningen op de schoolterreinen, werd in 1988 vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe school aan de Hoefslag.
Deze werd in oktober 1989 in gebruik genomen.

                                            
                                                            

In verband met de maatregelen tot klassenverkleining werd de school in 2002 uitgebreid met een extra leslokaal en een directieruimte. In het schooljaar 2009 / 2010 werd de school opnieuw uitgebreid. We hebben nu 7 leslokalen, een overblijfruimte en naast de grote hal ook  een leerwerkplek voor de kleuters. Sinds april 2018 is Sichting Kindcentrum Nunspeet met een Peuterspeelzaal en voor- en naschoolseopvang gehuisvest in lokaal 2.