Medezeggenschapsraad

De MR
Wat is de MR?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen (leraren en ouders / verzorgers van leerlingen) hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten (de school dient transparant te functioneren). Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Bepaalde (gewichtige) besluiten, die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Sinds 1981 bestaat er een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die geactualiseerd is in 2006.
De medezeggenschapsraad heeft o.a. een instemmings- en een adviesbevoegdheid en wordt geïnformeerd over besluiten en onderwerpen, die met het beleid van de school te maken hebben.


Wie zitten er in de MR?


Oudergeleding :

Personeelsgeleding


Wat zijn de taken van de MR?
Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs
• het kiezen van leermethodes
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).Wat zijn de bevoegdheden van een MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) onderscheidt een drietal algemene rechten voor de MR:
• Informatierecht
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag (bestuur, bovenschools management en directie) de MR alle inlichtingen, die hij/zij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
• Recht op overleg
Het recht op overleg houdt in dat de MR ten minste twee keer per jaar door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken. Het bevoegd gezag en de MR komen ook bijeen indien daarom onder opgave van redenen door een van de partijen wordt verzocht.
• Initiatiefrecht
Het initiatiefrecht betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Bovendien mag de MR daarover aan het bevoegd gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
Daarnaast heeft de MR de volgende bijzondere bevoegdheden:
• Instemmingsrecht
Het instemmingsrecht wil zeggen dat voor bepaalde in het reglement van de MR genoemde besluiten het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR nodig heeft. Het bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt.
• Adviesrecht
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Het bevoegd gezag mag een advies beargumenteerd naast zich neerleggen.

Medezeggenschapsraad – De MR voor ouders

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen (advies uitbrengen) en standpunten kenbaar maken.
 

Contact met de MR.

Vragen, opmerkingen e.d. kunt u mailen naar het volgende e-mail adres: info@hoksberg-bouw.nl
Let er op dat deze mail uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een MR vergadering binnen moet zijn.

Vergaderdatums MR 2019:
4 maart 2020
1 april 2020
13 mei 2020
3 juni 2020

Wat is het verschil met de oudercommissie?
De MR en de oudercommissie spannen zich in om samen met het team van de Beatrixschool een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Ouderbijdrage:
Ieder jaar vraagt de Ouderraad u om een ouderbijdrage om activiteiten op de Beatrixschool te kunnen organiseren. Door uw bijdrage zijn wij gedurende het schooljaar in staat om veel te doen op de Beatrixschool. U zult ongetwijfeld zelf wel eens een activiteit gezien hebben of een enthousiast verhaal van uw kind gehoord hebben. De opbrengst komt geheel ten goede voor de kinderen van onze school.